Biztosítási ügynökök

A biztosításokban közvetítők

A jogrendszerünkben a biztosítási közvetítők fő szabályozását a biztosítási és viszontbiztosítási közvetítők tevékenységére és felügyeletére vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 32/2000 számú Törvény és a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság.(Autoritatea de Supraveghere Financiară) által kibocsátott szabályok képezik.

A biztosítási ügynökségek alapítása, Természetes és jogi személyek, A biztosítási alkuszok alapítása

A jogszabályok értelmében egy jogi személy biztosítási vagy viszontbiztosítási alkusz minőségben akkor fejthet ki biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenységet,
ha engedéllyel rendelkezik a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (Autoritate de Supraveghere Financiară) részéről.
A biztosítási ügynököktől eltérően az alkuszok nem hajthatnak végre biztosítás közvetítői tevékenységet a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (Autoritate de Supraveghere Financiară) részéről kapott engedély birtoklása nélkül. A biztosítási alkuszoknak a társaságokról szóló 31/1990. számú Törvény által szabályozott létesítési eljárást kell követniük, mint bármely természetes személynek.
A biztosítási területnek a biztosítási alkuszok létrehozására és jóváhagyására vonatkozó különleges szabályozásait általában a 32/2000. számú Törvény és Pénzügyi Felügyeleti Hatóságnak (ASF) a biztosítási és/vagy viszontbiztosítási alkuszok jóváhagyásáról és működéséről szóló 9/2015. számú szabálya tartalmazza.

A Biztosítási Jogszabályokban a Biztosítási Alkuszok Megalakulására Vonatkozóan Előírt Különleges Szabályok

A biztosítási alkuszoknak többek között az alábbi követelményeknek kell eleget tenniük:

Hasonlóságok és különbségek a Biztosítási alkuszok és a biztosítási ügynökségek között

Hasonlóságok

• Mindkét közvetítő kategória egyaránt közvetíthet biztosítási és viszontbiztosítási ügyletet.
• Az alkuszok és az ügynökségek igénybe vehetik saját alkalmazottak vagy különböző együttműködők szolgáltatásait, akik jogi státusát a törvény szabályozza, az utóbbiak, valamint a biztosítottak vagy a lehetséges biztosítottak védelme érdekében. számára

Különbségek

• A biztosítási ügynök lehet természetes és jogi személy is, a biztosítási alkusz kizárólag jogi személy formájában jöhet létre és működhet.
• A biztosítási ügynök sokkal szűkebb tevékenységi területtel rendelkezik. Az ügynök ugyanazokat a biztosítási kategóriákat közvetítheti egyetlen biztosító nevében és megbízásából közvetítheti, míg az alkusz több biztosítónak lehet a közvetítője. • A törvény értelmében egy biztosítási ügynök, természetes vagy jogi személy, az ugyanazon biztosítási kategóriákat csak egy biztosító számára közvetítheti. • Egy utolsó különbség a két közvetítő kategóriának a biztosítási piacon betöltött pozíciójával és érdekével kapcsolatos.

FONTOS

Egy biztosító által jóváhagyott biztosítási ügynök, a biztosító nevében és megbízásából köt szerződéseket. Az alkusz viszont tárgyal a biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződésekről az ügyfelei érdekében, és segítséget nyújt számukra a szerződések létrehozása előtt és ideje alatt.
Mindebből az következik, hogy ha a biztosítási ügynök a szigorú szabályoknak alárendelt megbízott, a biztosítási alkusz a saját ügyfeleihez kötődő független kereskedő.
A biztosítási ügynök általában a biztosító érdekeit támogatja, míg az alkusz az ügyfelei, illetve a biztosítottak vagy lehetséges biztosítottak érdekeit védi, akiknek, a törvénye előírásai értelmében, segítséget nyújthat a biztosítás teljes ideje alatt. Ebből az okból kifolyólag az alkuszok a biztosítók tanácsadói.

Azok a Személyek, Akikkel a Biztosítási Alkuszok Dolgoznak

A biztosítási alkuszok természetes vagy jogi személy biztosítási alkusz asszisztensekkel dolgoznak, akik egy biztosítási vagy viszontbiztosítási alkusszal kötött szerződés alapján felhatalmazást kapnak egy alkuszi megbízására vonatkozóan az illető alkusz szakmai felelősségvállalási szerződésének égisze alatt, az alkuszi megbízás teljesítése érdekében bizonyos tevékenységeket kell végrehajtaniuk.

A biztosítási alkuszokkal dolgozó személyek alapvető jellemzője az, hogy a munka/ együttműködési viszonyokat az utóbbiakkal hozzák létre, és nem a biztosítókkal vagy a viszontbiztosítókkal.

Az alkuszi tevékenységet folytató asszisztensek a közvetítő által adott meghatalmazás alapján dolgoznak, és nem a biztosító vagy viszontbiztosítóval, illetve a biztosítottal vagy a lehetséges biztosítottal létrehozott valamely viszony alapján. Az ebből adódó fő következmény az, hogy nem hajtható végre közvetlen cselekvés a biztosító és az alkuszok alkalmazottai/együttműködői között és közöttük és a biztosítottak vagy lehetséges biztosítottak között sem. Az alkalmazottaknak/együttműködőknek a biztosítóval és a viszontbiztosítóval, vagy szükség esetén a biztosítottal vagy a lehetséges biztosítottal szembeni cselekedeteiért a biztosítási alkusz felel, megőrizve az alkalmazottal szembeni kártérítést a munkaszerződés vagy a továbbított megbízás alapján.

A Biztosítás Közvetítők fő Kötelezettségei

A biztosítási közvetítőkre, akár ügynökök, akár alkuszok, az általuk kifejtett tevékenységre jellemző alábbi kötelezettségek hárulnak, mely kötelezettségek a biztosító társaságok kötelezettségeihez hasonlóak.

Tájékoztatási kötelezettség

A biztosítottak és a lehetséges biztosítottak tájékoztatási kötelezettségét a 23/2009. számú Rendelet szabályozza. Ez a rendelet azoknak a módosított és utólag kiegészített szabályoknak a gyakorlatba ültetését írja elő, melyeket a biztosítóknak és a biztosítási közvetítőknek meg kell adniuk az ügyfeleknek. Ennek a rendeletnek megfelelően a biztosítási közvetítők kötelesek minden információt az ügyfelek tudomására hozni, mely információkat, a törvénynek megfelelően, a biztosítóknak szintén be kell mutatniuk a biztosítottaknak. A kötelező információk a szerződés előtti időszakra vonatkoznak, valamint a biztosítási kötvény befejezési idejére jellemzőek. Az információk, melyeket az ügyfelek tudomására hozandó információk a biztosítókra és a biztosítási közvetítőkre vonatkoznak, és eltérő a biztosítási szerződés révén létrehozandó biztosítás osztálya és formája szerint. A román vagy a felek által megegyezett más nyelvű, világos és pontos információkat írásban vagy egyéb tartós adathordozón kell az ügyfelek tudomására hozni. Az információk szóban is nyújthatók, azonban csak a felek általi kifejezett igényléskor, vagy a biztosítási szerződés gyors létrehozásának igénylése esetén, azzal a kikötéssel, hogy a biztosítási szerződés megkötése után azonnal továbbítsák írásos formában vagy egyéb adathordozón is az ügyfelek számára.

A jogszabályok által meghatározott díjak kifizetése

A 32/2000. számú Törvény és annak alkalmazása érdekében kibocsátott jogszabályok értelmében csak a biztosítási és/vagy viszontbiztosítási alkuszok kötelesek évente maximum 0,3% működési díjat fizetni. Ezt a díjat a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (Autoritatea de Supraveghere Financiară) határozza meg, és a biztosítási alkusznak kell fizetnie a tevékenység végzés teljes időtartama. A működési díj az alkuszi tevékenységből származó jövedelemre (jutalékok) van kivetve, az esedékességi időszakra vonatkozóan.

A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (Autoritatea de Supraveghere Financiară) által előírt intézkedések betartása

Ezzel a kötelezettséggel kapcsolatosan a biztosítási alkuszoknak a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (Autoritatea de Supraveghere Financiară) által kibocsátott minden szabályozások igazodniuk kell a jelentések, valamint az általuk végzett tevékenység tekintetében. Továbbá, meg kell őrizniük és igénylésre a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) rendelkezésére kell bocsátaniuk a nyilvántartásokat és a tevékenység végrehajtása közben teljesített ügyletekre vonatkozó információkat feltüntető és magyarázó számviteli bejegyzéseket, beleértve a létrehozott biztosítási és/vagy viszontbiztosítási szerződésekre, valamint a biztosítókkal és/vagy a viszontbiztosítókkal való megállapodásra vonatkozó információkat is.

Folyamatos szakmai képzés

Minden biztosítási közvetítő köteles elvégezni az alkalmazott személyzet valamint azoknak a személyeknek az állandó szakmai képzését, akikkel együttműködik. A hatályos jogszabályok értelmében minden természetes személy közvetítői kategória, valamint a jogi személy közvetítők képviselői és alkalmazottai alá vannak rendelve a szakmai képzésre vonatkozó kötelezettségnek.

A Biztosítási Szerződések Közvetítőkön Keresztül Történő Létrehozásának Joghatásai

A biztosítási közvetítői tevékenység nagyon elterjedt a biztosításokkal való kereskedelemben. A biztosító társaságok nagy része kiszervezte a biztosítási szerződéskötési szolgáltatásokat, és a biztosítási szerződések megkötését ezért végzik a biztosítási közvetítők. Ezért tevődik fel a biztosítási szerződések biztosítási közvetítők általi megkötése következményeinek a problémája. Függetlenül attól, hogy a biztosítási alkusz vagy a biztosítási ügynök, vagy ezek alkalmazottai hozták létre meg, a biztosító kártérítésre köteles a biztosítási szerződés záradékainak határain belül. A biztosítási ügynökök ügyletei vagy tévedései azt a biztosítót terhelik, akitől megbízást kaptak a tárgyalásra, anélkül, hogy a tárgyalási meghatalmazást kapták, anélkül, hogy ők szembe tudnának állni a biztosítottakkal. Ezen kijelentés alátámasztására vannak a törvényes előírások, melyek értelmében, ha egy biztosított egy biztosítási ügynök révén kötött biztosítást, a biztosító, akinek a nevében cselekszik az ügynök, felel a biztosítottal szemben a biztosítási ügynök minden ügyletéért és tévedéséért.
A gyakorlatban vannak esetek, amikor a biztosítási alkusz vagy a biztosítási ügynök nem adja át a biztosítónak a biztosítási díj címen bevételezett pénzösszegeket, a biztosítási kötvényeket és a biztosításokkal kapcsolatban létrehozott egyéb okiratokat sem. Vannak esetek, amikor bekövetkeznek az előbb említett körülmények között létrehozott szerződések által fedezett kockázatok. Ilyen körülmények között a biztosító köteles kártérítést fizetni a biztosított, vagy, adott esetben, a megkárosított harmadik fél számára, mivel a biztosított vagy a harmadik fél nem hibáztatható a bemutatott esetek miatt.

Scroll to Top

In ce limba doresti sa fie afisat continutul?

Dorim sa stim limba in care doresti sa fie afisat continutul site-ului pentru a va personaliza experienta.